Obchodné podmienky

  1. Úvodné ustanovenia

a/ Tieto obchodné podmienky špecifikujú kúpnu zmluvu v zmysle Obchodného zákonníka § 409 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb.  v znení neskorších predpisov /ďalej len obchodný zákonník/, ktorej predmetom je nákup a predaj internetového vzdelávacieho kurzu: „ Hodváb ON-LINE“ a tovaru, ktorým sú pomôcky a nástroje a materiál potrebné na maľovanie na hodváb/ďalej len predmet kúpy/, ktorú strany uzatvárajú prostredníctvom webových stránok https://silk-online.eu/

b/ Tieto obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti kupujúcich a predávajúceho, ktorým je fyzická osoba podnikateľ:

 

Ing. Ivana Gemzická

Žiarska 602/2, 031 04  Liptovský Mikuláš

Slovenská Republika

IČO: 35409304

DIČ: 1021657296

Telefón: 00421 914 162 727

c/ V otázkach bližšie neupravených touto zmluvou sa zmluvný vzťah riadi Obchodným zákonníkom, Občianskym zákonníkom a Zákonom na ochranu spotrebiteľa.

 

  1. Objednávka

Kupujúci prehlasuje, že sa zoznámil so všetkými informáciami týkajúcimi sa objednávky na webovej adrese https://silk-online.eu/ . Kupujúci objednáva predmet kúpy vyplnením elektronického formulára objednávky prostredníctvom webovej stránky https://silk-online.eu/on-line-kurz/objednavka-kurzu/  alebo nákupom v eshope prostredníctvom webovej stránky  https://silk-online.eu/eshop/

Kupujúci je povinný objednávku pred jej odoslaním skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná objednávka je právne záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, t.j. predávajúci sa zaväzuje poskytnúť kupujúcemu predmet kúpy a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s Obchodnými podmienkami na https://silk-online.eu/  ©Hodváb ON-LINE na webovej stránke: https://silk-online.eu/obchodne-podmienky/ a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky sú nedeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá je uzatvorená vyplnením a odoslaním objednávky.

Objednanie tovaru

Minimálna výška objednávky tovaru v e-shope je 15,-EUR bez poštovného. Kupujúci objednáva tovar u predávajúceho prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo internetovou objednávkou. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je iba tovar a služby uvedené v objednávke. 

Kúpna zmluva sa uzatvára potvrdením objednávky predávajúcim. V jednotlivých, predovšetkým cenovo náročnejších prípadoch - nad 100,-EUR pri jednej objednávke - si predávajúci k vzniku zmluvy vyhradzuje právo na záväzné potvrdenie objednávky telefonicky alebo e-mailom a úhradu finančnej zálohy kupujúcim.

V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny alebo ku zmene ceny či dodávaného sortimentu výrobkov zo strany dodávateľa, má predávajúci právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si predávajúci vyhradzuje aj v prípade, kedy výrobca prestane dodávať objednaný výrobok alebo uvedie na trh novú verziu výrobku, poprípade výrazným spôsobom zmení cenu výrobku. 

Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcemu bude dodávať tovar v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru, ktorý vyhovuje daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky, a zároveň ktorý bude riadne vybavený slovenskými návodmi. 

Potvrdenie objednávky tovaru

Potvrdenie objednávky zasiela predávajúci kupujúcemu e-mailom. Predávajúci e-mailom taktiež informuje kupujúceho o dodaní tovaru. V prípade nejasností je samozrejmé, že sa predávajúci skontaktuje s kupujúcim

 

Zrušenie objednávky tovaru

Každú objednávku môže kupujúci do 24 hodín zrušiť e-mailom a to bez udania dôvodu a bez storno poplatku. Stači ak uvedie meno , číslo objednávky, e-mail a popis objednaného tovaru. 

Preprava a prevzatie tovaru

Objednaný tovar predávajúci zasiela kupujúcemu kuriérskou službou podľa spôsobu úhrady ako balík, alebo dobierku. Poštovné je pri každej zásielke upravené jednotlivo podľa celkovej hmotnosti balíka a cenníka Zásielkovne alebo kuriéra. Balné neúčtujeme.  Prepravné náklady zadané v priebehu objednávania v  e-shope budú upravené podľa hmotnosti zásielky a odoslané zákazníkovi na e-mail.

Po prevzatí balíka od kuriérskej služby je nutné balík skontrolovať a v čo najkratšom čase nahlásiť predajcovi ak sa prepravou balík poškodil. Všetky balíky zasielané kuriérskou službou sú poistené. Kuriérska služba akceptuje iba žiadosť o náhradu škody vzniknutú pri preprave nahlásenú do 24 hodín od prevzatia balíka. Fotodokumentáciu je možné zaslať i dodatočne.

Preto je potrebné škodu vzniknutú pri preprave kuriérskou službou nutné nahlásiť ihneď na tel. čísle 0914/162 727  alebo e-mailovej adrese info@ivanagemzicka.eu, najneskôr do 24 hodín od prevzatia balíka. Inak nie je možná náhrada škody.

Predajca nezodpovedá za škody spôsobené prepravou. V prípade vzniknutej škody bude kupujúcemu nápomocný pre ich vyriešenie.

Dodacia lehota tovaru

Dodacia lehota je od 5-21 dní pracovných dní, ak nie je uvedené inak. V prípade, že predávajúci niektorý tovar nebude mať na sklade, bude o tom kupujúceho obratom informovať.

Vrátenie tovaru

V zmysle §12 zákona o ochrane spotrebiteľa a súvisiacich predpisov platných v EU má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru. Tovar vracia kupujúci predávajúcemu na svoje náklady. Predávajúci vráti kupujúcemu peniaze za tovar a prepravné náklady vzniknuté zaslaním tovaru kupujúcemu späť v lehote do 30 dní.

Reklamácia a vrátenie tovaru

Prípadné reklamácie vyrieši predávajúci individuálnou dohodou a v súlade s platným právnym poriadkom k zaručenej spokojnosti kupujúceho. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prehliadnuť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia, ktoré je kupujúci povinný čo najskôr hlásiť predávajúcemu.
Za vady vzniknuté prepravcom predávajúci neručí. Tovar je treba po prevzatí skontrolovať a v prípade poškodenia tovaru postupovať podľa časti "Preprava a prevzatie tovaru"

Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná záručná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. 

Záruka sa nevzťahuje na: 
a) vady vzniknuté bežným používaním 
b) nesprávnym použitím výrobku 
c) nesprávnym skladovaním alebo mechanickým poškodením

Postup pri reklamácii:

Kupujúci: 
a) informuje o reklamácii predávajúceho e-mailom alebo písomne 
b) zašle tovar doporučeným balíkom (nie na dobierku) na adresu predávajúceho 
c) uvedie do zásielky dôvod reklamácie a svoju adresu. Vloží doklad o zakúpení reklamovaného tovaru u predávajúceho.

Predávajúci reklamáciu kupujúceho vybaví čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, t.j. od prevzatia tovaru predávajúcim.

  1. Kúpna cena, daňový doklad

a/  V zhrnutí objednávky a na webovej adrese https://silk-online.eu/objednavka-kurzu/  alebo na https://silk-online.eu/eshop/kosik/ je uvedená konečná cena. Predávajúci nie je  plátca DPH, uvedená cena je konečná.

b/ Faktúra – daňový doklad: K platbe prevedenej na základe kúpnej zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad – faktúru, ktorá slúži ako doklad o zakúpení kurzu alebo tovaru.

 

  1. Spôsob a forma platby

a/ Možnosti platieb

  1. Bankovým prevodom na účty fyzickej osoby podnikateľa Ing. Ivany Gemzickej vedené v EUR alebo CZK – pri objednávke tovaru aj On-line KURZU
  2. Dobierkou v EUR pri objednaní tovaru.

c/ Forma platby - Platba je možná jedine jednorázová, platba na splátky nie je možná

d/ Bonusy -  Všetky bonusy, na ktoré má kupujúci nárok (zoznam bonusov je na webovej stránke https://silk-online.eu/ ), budú poskytnuté podľa termínovníka spolu s prístupom do kurzu po uhradení čiastky.

 

  1. Záruka

a/ Za internetový kurz „Hodváb ON-LINE“  fyzická osoba podnikateľ  Ing. Ivana Gemzická ručí zárukou spokojnosti a garanciou vrátenia peňazí do 14 dní. Na tovar – pomôcky a nástroje na paličkovanie je záruka platná podľa Obchodného zákonníka.

b/ Odstúpenie od kúpnej zmluvy je možné previesť elektronickou formou na emaili: info@ivanagemzicka.eu  s prehlásením, že kupujúci odstupuje od kúpnej zmluvy a s priložením kópie faktúry – daňového dokladu. Kupujúcemu bude zaslaný dobropis s čiastkou odpovedajúcou kúpnej cene internetového kurzu. Čiastka bude vrátená najneskôr do 30 dní od doručenia emailu s odstúpením od zmluvy. Čiastka bude vrátená späť bankovým prevodom.

c/ Internetový kurz „Hodváb ON-LINE“ je napísaný s cieľom skutočne pomôcť všetkým, ktorí si ho zakúpia.

  1. Zodpovednosť

Zodpovednosť za obsahu webu -Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

  1. Ochrana osobných údajov

a/ Prehlásenie predávajúceho - Predávajúci sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter osobných a firemných dát kupujúceho, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené proti zneužitiu. Údaje, ktoré zadáva kupujúci v objednávke sú nevyhnutné pre identifikáciu kupujúceho. Sú použité k realizácii celého obchodu, vrátane nevyhnutných operácií, vystavenia daňového dokladu, identifikácii bezhotovostných platieb a pre komunikáciu s kupujúcim.

b/ Detailné osobné dáta a údaje o nákupoch kupujúcich sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám.

c/ Celé znenie Ochrany osobných údajov je uvedené na tejto adrese: https://silk-online.eu/ochrana-osobnych- udajov/

 

  1. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 8.6.2017. Informácie sú zdieľané prostredníctvom webových stránok https://silk-online.eu/  poprípade ďalšími informačnými kanálmi. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Každá nová verzia obchodných podmienok je dostupná na webových stránkach https://silk-online.eu/  a je označená dátumom účinnosti. Všetky objednávky sa riadia aktuálnou verziou obchodných podmienok.